Przejdź do treści
Logo

CaBO Preparat do zwilżania pyłów węglowych


Przeznaczenie:

Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO przeznaczony jest do stosowania jako dodatek do wody w profilaktyce przeciwpyłowej, przy likwidacji szkodliwego zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Służy do zwalczania zapylenia na kombajnach ścianowych i chodnikowych odstawy urobku, zraszania obszarów wokół maszyn i urządzeń górniczych okresowego zmywania stropu i ociosów wyrobisk oraz wtłaczania wody do pokładów. Może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Charakterystyka:

Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO jest substancją stałą w postaci lasek o długości 280 ±20mm, średnicy 39 ±2mm i masie 550 ±30g. Niewielka zawartość preparatu radykalnie obniża napięcie powierzchniowe wody i zwiększa zdolność zwilżania pyłów.

Właściwości wyrobu:

Preparat do zwilżania pyłów węglowych CaBO posiada właściwości obniżające napięcie powierzchniowe wody. Zastosowany w preparacie środek powierzchniowo czynny daje doskonałe wyniki przy zwilżaniu pyłu występującego w trakcie prowadzonych prac wydobywczych. Preparat znacznie redukuje zapylenie powietrza pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy w wyrobiskach górniczych. Zmniejsza intensywność osiadania pyłu węglowego co ma istotny wpływ na utrzymanie stref zabezpieczających przed przeniesieniem wybuchu pyłu węglowego. Wpływa na zmniejszenie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego przez obniżenie jego zawartości w powietrzu. Zastosowanie preparatu CaBO ma istotny wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Sposób stosowania:

Preparat CaBO należy stosować jako dodatek do wody używanej do zwalczania zapylenia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w celu podniesienia jej zdolności zwilżających, szczególnie wobec trudno-zwilżalnych pyłów węglowych. Pełną skuteczność, pierwszy stopień zwilżalności uzyskuje się przy stężeniu około 0,1 ÷ 0,2 %. Sposób użycia i dozowania dokładnie określa Instrukcja Stosowania ISDTiF/CaBO. Stężenia skuteczne należy określić indywidualnie w zależności od typu pyłów występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Zwiększanie stężeń roboczych preparatu CaBO w roztworze może być celowe wobec bardzo trudno-zwilżalnych pyłów węglowych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Wyrób wykonany zgodnie z wymogami Wyższego Urzędu Górniczego.
Posiada Atest PZH.
Wyrób posiada CERTYFIKAT uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.


Znak bezpieczeństwa

 

Wróć Wróć