Przejdź do treści
Logo

KORCHEM PRO Grunt antykorozyjny


Charakterystyka:

Farba podkładowa, jednoskładnikowa, na bazie żywic alkidowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów, środków pomocniczych i antykorozyjnych, do zastosowań profesjonalnych.Farba dostępna w różnych kolorach.

Właściwości wyrobu:

KORCHEM PRO wykazuje zgodność z powłokami wielu wyrobów. Produkt o dobrych właściwościach aplikacyjnych, przeznaczony do zewnętrznych i wewnętrznych wymalowań konstrukcji stalowych maszyn budowlanych, rolniczych oraz innych powierzchni. Tworzy powłoki wysychające w temperaturze otoczenia, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, o dobrej wytrzymałości mechanicznej (elastyczność, tłoczność, udarność), odpornej na działanie mgły solnej, wody i atmosferaliów dobrej elastyczności i odporności mechanicznej. Posiada doskonałe właściwości ochronne - zawiera aktywny pigment antykorozyjny. Farba schnąca na powietrzu, zapewniająca doskonałą ochronę antykorozyjną malowanym elementom stalowym. Może być stosowany do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Dostępna jest także w wersji do zanurzania i strumieniowego polewania.

Przeznaczenie:

Farba KORCHEM PRO przeznaczona jest do stosowania jako podkładowa warstwa w systemach
dwupowłokowych, zabezpieczająca malowane powierzchnie żeliwne, stalowe, stalowe fosforanowane i z metali kolorowych. Może być również stosowana na powierzchnie drewniane i drewnopodobne. KORCHEM PRO może być stosowany w systemach dwupowłokowych, w których warstwę wykończającą stanowią powłoki wykonane farbami alkidowymi, akrylowymi, chlorokauczukowymi lub poliwinylowymi. Razem z odpowiednią nawierzchnią stanowi system powłokowy do antykorozyjnego zabezpieczenia elementów i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze wiejskiej, miejskiej i przemysłowej. Farba stosowana samodzielnie jako jednopowłokowe zabezpieczenie daje czasową ochronę malowanym elementom eksploatowanym na zewnątrz pomieszczeń, natomiast dla elementów eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, spełnia rolę gruntoemalii.

Sposób stosowania:

Przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Nanosić bez rozcieńczania pędzlem, wałkiem metodą natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego. W razie potrzeby uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych, rozcieńczyć niewielką ilością rozcieńczalnika do wyrobów ksylenowych. Podłoże powinno być suche i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu oraz tłuszczów. Stare powłoki dobrze przyczepne odtłuścić i przeszlifować papierem ściernym w celu poprawy przyczepności farby. Zalecana grubość utworzonej suchej powłoki wynosi 30 ± 5 µm. Zaleca się nakładać od 1 do 2 warstw.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ podczas stosowania.

Warunki podczas prowadzenia prac malarskich:

Przed przystąpieniem do prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki dla farby alkidowej KORCHEM PRO. Wyrób rozcieńczalnikowy, palny w stanie ciekłym, wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i przeciwpożarowych ujętych w karcie charakterystyki. Farbę stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Urządzenia elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i przeciwpożarowych. W trakcie wymalowań wykonywanych farbą stosować rękawice i odzież ochronną. Podczas stosowania farby nie jeść, nie pić, nie palić. Aplikację prowadzić w temperaturach dodatnich, najlepiej powyżej 5 ºC. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od temperatury punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35 ºC. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%.

Transport:

Farbę należy transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Farba podlega
przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Klasyfikowana jest jako materiał
niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału
UN 1263, klasa/kod klasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania III, numer rozpoznawczy zagrożenia 30).

Składowanie:

Farbę należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych, z dala od źródeł iskier i ciepła. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np.: poprzez uziemienie. Nie narażać na działanie niskich temperatur oraz chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturach dodatnich w oryginalnych opakowaniach producenta w pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.

Warunki gwarancji:

Farba objęta jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Dopuszcza się w tym czasie zwiększenie
lepkości umownej, która powinna ustąpić po dodaniu rozcieńczalnika do wyrobów ksylenowych.
Wymianie podlega produkt, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania
i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały
w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.
Wybrane parametry techniczne:

Gęstość max. 1,60 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) max. 160 s
Krycie jakościowe, stopień pierwszy
Połysk mat, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik ksylenowy
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem do
wyrobów ksylenowych
Grubość powłoki suchej 60 ÷ 80 µm
Wydajność teoretyczna 8÷11 m2/l przy warstwie powłoki suchej
Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników np. rodzaju malowanej
powierzchni i jej porowatości, oraz wybranej
metody nakładania powłoki.
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC i o 3 ºC wyższa
od temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC (optymalna powyżej 10 ºC)
nie wyższa niż 30 ºC
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 65±5%]
stopień 1 – 0,5 h; stopień 3 – 2 h;
stopień 6 – 6-8 h
Czas nakładania kolejnej warstwy metodą mokro na mokro:
do 20 minut przy malowaniu natryskiem,
do 30 minut nanoszenie pędzlem lub wałkiem
metodą mokro na sucho:
8 h niezależnie od sposobu nanoszenia
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) Etap II max. 490 g/l

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.
Zakładowa norma Nr ZN-2014/CH/67.

Wróć Wróć