Przejdź do treści
Logo

DEZYNTEK P20-01 Preparat dezynfekujący/biobójczy /płyn/


Dezyntek P20-01 spray 500ml
Dezyntek P20-01 spray 500ml

Przeznaczenie:

DEZYNTEK P20-01 jest przeznaczony do zastosowań powszechnych i profesjonalnych Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, stóp oraz powierzchni mających również kontakt z żywnością (kat. 1, gr. 1, kat. 1, gr. 2, kat.1, gr. 4) o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Do stosowania w warunkach domowych oraz w miejscach publicznych gdzie zachowanie najwyższych standardów higieny jest niezbędne, np. w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, klubach fitness, basenach. DEZYNTEK P20-01 jest wyrobem zarejestrowanym i posiada pozwolenie nr 8734/22 na udostępnianie i stosowanie na rynku jako produkt biobójczy.

Charakterystyka:

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, stóp, powierzchni, mających również kontakt z żywnością o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym. Jest przezroczystym, bezbarwnych płynem o charakterystycznym zapachu alkoholu etylowego. Zawartość alkoholu etylowego wynosi 75 g/100g preparatu; zawiera także substancję wspomagającą działanie biobójcze. Dodatkowo zawiera substancję działającą ochronnie na skórę, zmniejszając efekt wysuszenia oraz podrażnień.

Sposób użycia:

DEZYNTEK P20-01 nie należy rozcieńczać przed aplikacją, gdyż osłabi to działania biobójcze preparatu.
Dezynfekcja rąk i stóp: Naciskając dozownik rozprowadzić na czystą i suchą skórę dłoni lub stopy ok. 3 ml preparatu i wcierać przez ok. 30 sekund do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia, nie spłukiwać. Czynność tę można powtórzyć w celu zapewnienia lepszego działania.
Dezynfekcja powierzchni: W przypadku dezynfekcji powierzchni nanieść ilość preparatu odpowiednią do dezynfekowanego obszaru, rozetrzeć po powierzchni czystym papierowym ręcznikiem i pozostawić do wyschnięcia.
Przeciwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu.

Warunki podczas prowadzenia prac:

DEZYNTEK P20-01 należy stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Należy unikać dłuższego wdychania powstających par.
Dezynfekcja powierzchni: Urządzenia elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i przeciwpożarowych. Należy stosować odzież ochronną. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu i nie zażywać leków, a prace wykonywać z dala od źródła ognia. Należy pamiętać, iż pary preparatu są palne. Stosować podstawowe przepisy BHP i przeciwpożarowe. Unikać ułatwiania możliwości tworzenia się par. Pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Preparat wysoce łatwopalny. Posiadać zawsze dostępny sprzęt na wypadek pożaru lub wycieku.

Składowanie:

Preparat do dezynfekcji DEZYNTEK P20-01 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych gwarantujących dostateczną ochronę z dala od źródeł ognia i zapłonu, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowanie powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. DEZYNTEK P20-01 jest substancją lotną, wysoce łatwopalną. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +1 do +25°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji czyli 12 miesięcy.

Transport:

Preparat dezynfekcyjny DEZYNTEK P20-01 klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR. Numer rozpoznawczy materiału UN 1170, klasa/kod klasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania II, numer rozpoznawczy zagrożenia 33. Transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych. Zabrania się transportu opakowań z preparatem DEZYNTEK P20-01 pojazdami odkrytymi i innymi nieprzystosowanymi do wymogów transportu danego wyrobu. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych.

Warunki gwarancji:

Preparat do dezynfekcji DEZYNTEK P20-01 objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.
Wymianie podlega preparat dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

Preparat dezynfekcyjny dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,1 l, 0,2 l, 0,5 l, 1 l, 4 l i 5 l lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Zakładowa norma Nr ZN-20/CH/110.
 

 

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

 

UWAGA: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Wróć Wróć