Przejdź do treści
Logo

IMPRIMER GRUNT


Charakterystyka:

Jednoskładnikowy, szybkoschnący shop primer na bazie spoiwa akrylowego. Bezbarwny wodorozcieńczalny grunt czasowej ochrony elementów metalowych.

Przeznaczenie:

Specjalistyczny lakier dla przemysłu. Produkt przeznaczony do stosowania jako powłoka do tymczasowej ochrony nowych powierzchni blach i innych konstrukcji stalowych, jak również powierzchni oczyszczonych metodą wibrościerną lub strumieniowo-ścierną. Grunt do zabezpieczania antykorozyjnego podczas magazynowania, obróbki, montażu i transportu elementów metalowych. Daje doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne również podczas transportu morskiego. IMPRIMER PA W1045 tworzy bezbarwną przeźroczystą powłokę, dzięki czemu zachowuje czytelność oznakowania detali. Może być stosowany do zabezpieczenia elementów, które w procesie odprężania zostaną poddane wygrzewaniu w temperaturze do 300 ºC. W trakcie wygrzewania w podwyższonych temperaturach ok. 800 ºC, powłoka ulega degradacji nie pozostawiając osadów na powierzchni. Dzięki temu bez dodatkowej obróbki na powierzchnię elementów może być nałożony dowolny system antykorozyjny.

Sposób stosowania:

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki. Wyrób wodorozcieńczalny, niepalny. Wyrób nie powinien być stosowany bez odniesienia się do karty charakterystyki, którą CHEMIKA dostarczyła swoim klientom. Stosować zgodnie z przeznaczeniem jako grunt czasowej ochrony elementów metalowych. Przed użyciem wyrób wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem (woda pitna), doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia. IMPRIMER PA W1045 należy stosować na powierzchnie suche, odtłuszczone, wolne od pyłu i kurzu. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35 ºC. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%. Metody nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny, natrysk hydrodynamiczny, metoda zanurzeniowa lub strumieniowe polewanie. Lepkości robocze dla metody zanurzeniowej i metody strumieniowego polewania należy dobrać indywidualnie, dostosowując od panujących warunków podczas aplikacji. Malowanie wałkiem lub pędzlem zaleca się tylko do mniejszych powierzchni i miejscowych napraw. Właściwości ochronne powłoki są zależne od porowatości zabezpieczanej powierzchni. Zalecana grubość powłoki suchej, w zależności od stopnia zabezpieczenia wynosi 8÷20 µm. Grubość mierzona na gładkim panelu testowym. Produkt nie przeznaczony do stosowania na mocno skorodowaną wżerowo lub zanieczyszczoną stal. IMPRIMER PA W1045 nie jest przeznaczony do ochrony w warunkach zanurzenia w wodzie.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość w temp. 20 ºC 0,96 ÷ 1,04 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy Forda nr 4)
w temp. 20 ºC
14 ÷ 30 s
Zakres pH 7,0 ÷ 9,0
Przyczepność, stopień pierwszy
Kolor bezbarwny
Wykończenie półpołysk
Rozcieńczanie woda pitna
Czyszczenie narzędzi woda pitna, wodociągowa
Zawartość części stałych, masowo (m/m) 50%
Zawartość części stałych, objętościowo (v/v) ok. 55%
Zawartość lotnych związków organicznych VOC poniżej 20 g/l
Grubość powłoki na sucho GPS 8 ÷ 20 µm
Grubość mokrej powłoki 16 ÷ 40 µm
Wydajność
teoretyczna
praktyczna
około 62 m2/l dla GPS 8 µm
około 25 m2/l dla GPS 20 µm
zależna od wielu czynników m.in. metoda
i warunki aplikacji, porowatość powierzchni
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC i o 3 ºC wyższa od temperatury
punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 10 ºC (optymalna powyżej
15 ºC), nie wyższa niż 35 ºC
Metody nakładania
natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek
Czas wysychania powłoki
(w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 65±5%)
stopień 1 – najwyżej 20 min (pyłosuchość)
stopień 3 – najwyżej 30 min (suchość dotykowa)
całkowite utwardzenie powierzchni 6 h
Czas nakładania kolejnej warstwy
metodą mokro na mokro:
do 20 minut przy malowaniu natryskiem,
metodą mokro na sucho:
bez ograniczeń pod warunkiem powierzchni suchej
i wolnej od zanieczyszczeń.

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Wróć Wróć