Przejdź do treści
Logo

DEZYNTEK G20-01 Preparat dezynfekujący/biobójczy /żel/


Przeznaczenie:

DEZYNTEK G20-01 jest przeznaczony do zastosowań powszechnych i profesjonalnych. Preparat o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk i stóp (kat. 1, gr. 1). Do stosowania w warunkach domowych oraz w miejscach, gdzie zachowanie najwyższych standardów higieny jest niezbędne, np. w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, klubach fitness, basenach.

DEZYNTEK G20-01 jest wyrobem zarejestrowanym i posiada pozwolenie nr 9039/22 na udostępnianie i stosowanie na rynku jako produkt biobójczy.

Charakterystyka:

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk i stóp o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym. Jest bezbarwnym preparatem o charakterystycznym zapachu alkoholu etylowego. Zawartość alkoholu etylowego wynosi 73 g/100 g preparatu, co zapewnia bardzo dobre działanie dezynfekujące. Dodatkowo zawiera substancję działającą ochronnie na skórę, zmniejszając efekt wysuszenia oraz podrażnień.

Sposób użycia:

DEZYNTEK G20-01 nie należy rozcieńczać przed aplikacją, gdyż osłabi to działania biobójcze preparatu.

Dezynfekcja rąk i stóp: Naciskając dozownik rozprowadzić na czystą i suchą skórę dłoni lub stopy ok. 3 ml preparatu i wcierać przez ok. 60 sekund do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia, nie spłukiwać.

Przeciwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu

Warunki podczas użytkowania:

DEZYNTEK G20-01 należy stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Należy unikać dłuższego wdychania powstających par oraz pamiętać, iż pary preparatu są palne. Bezwzględnie unikać otwartych źródeł ognia. Preparat wysoce łatwopalny. Posiadać zawsze dostępny sprzęt na wypadek pożaru lub wycieku.

Składowanie:

Preparat do dezynfekcji DEZYNTEK G20-01 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych gwarantujących dostateczną ochronę z dala od źródeł ognia i zapłonu, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowanie powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. DEZYNTEK G20-01 jest substancją lotną, wysoce łatwopalną. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +1 do +25°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 12 miesięcy.

Transport:

Preparat dezynfekcyjny DEZYNTEK G20-01 klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR. Numer rozpoznawczy materiału UN 1170, klasa – 3, grupa pakowania II. Transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych. Zabrania się transportu opakowań z preparatem DEZYNTEK G20-01 pojazdami odkrytymi i innymi nieprzystosowanymi do wymogów transportu danego wyrobu. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych.

Warunki gwarancji:

Preparat do dezynfekcji DEZYNTEK G20-01 objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy.

Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

Preparat dezynfekcyjny dostępny jest w opakowaniach o pojemności 0,1 l, 0,2 l, 0,5 l, 1 l, 4 l i 5 l lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne
Zakładowa norma Nr ZN-20/CH/111
 

 

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

 

UWAGA: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Wróć Wróć