Przejdź do treści
Logo

CEKORCHEM F Farba termoodporna do 250 ºC


Charakterystyka:

Ftalowo silikonowa farba termoodporna do temperatury 250 ºC. Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej i silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem pigmentów i środków pomocniczych. Farba dostępna w kolorach uzgodnionych z klientem.

Właściwości wyrobu:

Powłoka farby wykazuje dobrą wytrzymałość mechaniczną (elastyczność, udarność) i antykorozyjną
(odporność na działanie kwasów nieorganicznych, alkaliów, środków utleniających i wody), odporność na działanie temperatury do 250 ºC, a uzyskana powłoka wykazuje dobrą przyczepność do podłoża stalowego. Może być stosowania do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk lub zanurzeniowo.

Przeznaczenie:

Farbę CEKORCHEM F stosuje się do gruntowania uprzednio oczyszczonych elementów stalowych
narażonych na ciągłe lub okresowe działanie wysokich temperatur. Szczególnie polecana do malowania metalowych elementów, pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO. Farba nie do wyżarzania.

Sposób stosowania:

Przed malowaniem farbę dobrze wymieszać. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć,
oczyścić z luźno przylegającej rdzy, starej łuszczącej się farby oraz odpylić i odtłuścić za pomocą
rozpuszczalnika. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny lub poprzez zanurzanie. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy oraz nie wyższa niż 35 ºC. Maksymalna wilgotność powietrza 85%. Zalecana grubość utworzonej suchej powłoki ochronnej 30-35 µm. Utwardzanie naniesionych powłok następuje pod wpływem temperatury panującej w czasie eksploatacji.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. podczas stosowania.

Warunki podczas prowadzenia prac malarskich:

Farbę stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Urządzenia
elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i PPOŻ. zawartych w karcie
charakterystyki. Podczas stosowania farby nie jeść, nie pić, nie palić, a prace wykonywać z dala od źródła ognia. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 ºC i nie wyższej niż +35 ºC, przy maksymalnej wilgotności względnej powietrza 85%. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +15 ºC do +30 ºC. Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 80% stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody.

Transport:

Farbę należy transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Farba podlega
przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Klasyfikowana jest jako materiał
niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1263, klasa/kod klasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania III, numer rozpoznawczy zagrożenia 30).

Składowanie:

Farbę należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych, poza
zasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych, z dala od źródeł iskier i ciepła.
Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np.: poprzez uziemienie.
Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce
magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji
niebezpiecznych. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Farbę
przechowywać w zakresie temperatur od +5 ºC do +25 ºC, w pomieszczeniach zamkniętych,
gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność,
w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich
temperatur

Warunki gwarancji:

Farba objęta jest 12 miesięczną gwarancją od daty produkcji. Dopuszcza się w tym czasie zwiększenie lepkości umownej, które pod dodaniu rozcieńczalnika ksylenowego powinno ustąpić. Wymianie podlega farba, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość w temp. 20 ºC max. 1,20 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy Forda nr 4)
w temp. 20 ºC
50 ÷ 100 s
Krycie jakościowe, stopień pierwszy
Połysk mat, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik ksylenowy
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Grubość warstwy suchej co najmniej 30 um
Przyczepność powłoki do podłoża stopień 2
Uderzenie 50
Wydajność 8-10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC
(optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek, zanurzeniwo
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1 ÷ 2
Czas schnięcia stopień 7 - pełne utwardzenie powłoki
następuje po wysuszeniu jej w temp. 200 ºC
1 h
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień 3 – 1 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20 ºC 1 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) max. 490 g/l

Przed suszeniem w piecu sezonować 30 min. w temp. otoczenia. Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.
Zakładowa norma Nr ZN-2017/CH/99.

Wróć Wróć