Przejdź do treści
Logo

Water Spot Remover Pro


Charakterystyka:

WATER SPOT REMOVER PRO to produkt dedykowany do usuwania zacieków i plam po twardej wodzie. Oparty jest na mieszaninie kwasów, które silnie penetrują i skutecznie rozpuszczają kamień powstały w wyniku osadzania się twardej wody. Doskonale nadaje się do zastosowania na myjni, w warsztacie i w domu.

Przeznaczenie:

WATER SPOT REMOVER PRO to gotowy do użycia preparat do usuwania osadów mineralnych z lakieru samochodowego, jak również z szyb.

Sposób użycia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Sposób użycia: przed aplikacją umyć szamponem i osuszyć powierzchnię. Nanieść preparat bezpośrednio na lakier lub czystą mikrofibrę. Wytrzeć obszar z plamami po wodzie, w razie konieczności czynność powtórzyć. Po użyciu ponownie umyć samochód. Nie rozcieńczać i nie aplikować na rozgrzaną powierzchnię.

Warunki podczas użytkowania:

Przed użyciem zapoznać się z etykietą znajdującą się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, o ile nie są przyklejone do oka. Kontynuować płukanie. W razie połknięcia, niepożądanych reakcji alergicznych, zmian skórnych skonsultować się z lekarzem i pokazać mu etykietę lub Kartę Charakterystyki produktu.

Transport:

WATER SPOT REMOVER PRO należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i podlega przepisom wg RID/ADR(numer rozpoznawczy materiału UN1993, klasa/kod klasyfikacji – 3, grupa opakowania III). W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0°C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Przechowywać w temperaturze 0°C do 35°C. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

WATER SPOT REMOVER PRO objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

WATER SPOT REMOVER PRO dostępny jest w opakowaniach o pojemności 650 ml. Pojemniki z tworzyw sztucznych. Utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Wybrane parametry techniczne:

Wygląd, barwa Przezroczysta ciecz o zielonym zabarwieniu
Zapach jabłkowy
Gęstość w temp. 20°C 1,00 g/cm3
pH w temp. 20°C > 1
Produkt nie nadaje się do spożycia!                                                                                      Zakładowa norma nr ZN-2023/CH/171

Wróć Wróć