Przejdź do treści
Logo

SEPTOCHEM Preparat dezynfekcyjny/biobójczy


Przeznaczenie:

SEPTOCHEM przeznaczony jest do użytku zewnętrznego; do dezynfekcji, czyszczenia i kosmetykimaszyn i urządzeń oraz sprzętu ochrony osobistej wielokrotnego użytku (fartuchy, kombinezony i maskiochronne, aparaty tlenowe, obudowy pochłaniaczy itp.), a także powierzchni, materiałów, wyposażeniaoraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Preparat działabakteriobójczo i grzybobójczo.

Spożycie grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Sposób stosowania:

Preparat SEPTOCHEM należy stosować w stanie nie rozcieńczonym. Stężenie substancji czynnej jesttak dobrane aby preparat posiadał optymalną aktywność prezciwdrobnoustrojową. RozcieńczenieSEPTOCHEMU spowoduje obniżenie zdolności dezynfekujących preparatu. Elementy przeznaczone dodezynfekcji należy umyć i osuszyć. Płyn nanieść przy pomocy rozpylacza, tamponu lub pędzla napowierzchnie dezynfekowane i eksponować co najmniej 10 minut. Preparat jest substancją lotną i ulegasamoistnemu odparowaniu z dezynfekowanych powierzchni. Szybkość parowania uzależniona jest odtemperatury powierzchni elementów na które został naniesiony. W celach kosmetycznych nanieśćSEPTOCHEM na powierzchnie elementów przeznaczonych do kosmetycznego czyszczenia, następnieprzetrzeć je czystą ściereczką. Przy odkażaniu rąk – nanieść około 5 ml preparatu na dłonie, dokładniewcierać w skórę przez ok.1 min, pozostawić do wyschnięcia. Na dłonie nanieść krem ochronny.Preparatu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi zawierającymi substancjepowierzchniowo-czynne, ponieważ mogą powodować obniżenie jego aktywności przeciwdrobnoustrojowej lubnawet całkowitą inaktywację. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.Należy pamiętać iż pary preparatu są palne. Stosować podstawowe przepisy BHP i P.poż. Przedprzystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.Dezynfekcję sprzętu ochrony dróg oddechowych produkcji „FASER” S.A. prowadzić zgodnie z instrukcją Nr ID/1/06.

Warunki podczas prowadzenia prac:

SEPTOCHEM stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Urządzeniaelektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadamibezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i przeciwpożarowych. Stosowaćrękawice i odzież ochronną. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu i nie zażywać leków,a prace wykonywać z dala od źródła ognia. Należy pamiętać, iż pary preparatu są palne. Stosowaćpodstawowe przepisy BHP i przeciwpożarowe. Unikać ułatwiania możliwości tworzenia się par. Paryz powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Preparat wysoce łatwopalny. Posiadać zawsze dostępnysprzęt na wypadek pożaru lub wycieku.

Transport:

Preparat dezynfekcyjny SEPTOCHEM klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlegaprzepisom transportowym wg RID/ADR. Numer rozpoznawczy materiału UN 1170, klasa/kodklasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania II, numer rozpoznawczy zagrożenia 33. Transportowaćw oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem sięoraz możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych. Zabrania się transportu opakowań z preparatemSEPTOCHEM pojazdami odkrytymi i innymi nieprzystosowanymi do wymogów transportu danegowyrobu. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraznadmiernym działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:

Preparat do dezynfekcji SEPTOCHEM należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnychopakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych gwarantującychdostateczną ochronę z dala od źródeł ognia i zapłonu, w miejscach niedostępnych dla osóbniepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowaniepowinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Nienależy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić doniekontrolowanego wycieku preparatu. SEPTOCHEM jest substancją lotną, wysoce łatwopalną. Parytworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur.Przechowywać w zakresie temperatur od +1 do +25°C w pomieszczeniach gwarantujących dostatecznąochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji czyli 12 miesięcy.

Warunki gwarancji:

Preparat do dezynfekcji SEPTOCHEM objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nieobejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzeniasię z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonegochemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobumagazynowania wyrobu u odbiorcy.
Wymianie podlega preparat dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywaniai transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstaływ procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:

Preparat dezynfekcyjny dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1 l, 5 l lub w innych do uzgodnieniamiędzy producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych.

Wybrane parametry techniczne:

Wybrane parametry techniczne


Wyrób zgodny z zakładową normą surowcową Nr ZN-2012/CH/44.
Posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
Pozwolenie nr 3722/09 z dnia 10.07.2009 r. na obrót produktem biobójczym
SEPTOCHEM wydane przez Ministra Zdrowia.Preparat SEPTOCHEM poddano badaniom w akredytowanym laboratorium producenta
sprzętu ratunkowego i lamp górniczych FSRiLG „FASER” S.A. w TARNOWSKICH GÓRACH.

Wyrób uzyskał pozytywną opinię o wartości użytkowej w zastosowaniu do
dezynfekcji i kosmetyki sprzętu ochrony dróg oddechowych produkcji „FASER” S.A


Przy współpracy z producentem została opracowana szczegółowa instrukcja przeprowadzania dezynfekcji
sprzętu ochrony dróg oddechowych produkcji „FASER” S.A. - Nr ID/1/06 z dnia 23.03.2006 r.


* * * * *

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawartew karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunkiwykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałewady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego.Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznejbez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

 

 

wydanie IV ; marzec 2020 r

 

Wróć Wróć