Przejdź do treści
Logo

INHIBIT EN-5 odmiana A i F


Preparat antypirogenny do do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi

Charakterystyka:

Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5 występuje w postaci sypkiego proszku. Opóźnia proces samozagrzewania węgla oraz obniża jego skłonność do samozapłonu. INHIBIT EN-5 jest mieszaniną silnych antypirogenów z dodatkiem modyfikatorów i środków pomocniczych. Służy do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi. Produkowany w dwóch odmianach A i F.

Właściwości wyrobu:

Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5, w odmianach A i F, jest mieszaniną silnych antypirogenów w postaci proszku bardzo dobrze rozpuszczalnego w wodzie. Produkt niepalny, nie zawiera w swoim składzie substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Nie stwarza istotnych zagrożeń dla środowiska. Materiał higroskopijny chłonący wilgoć z otaczającego powietrza. INHIBIT EN-5 jest inhibitorem procesu utleniania węgla, skutecznym w zapobieganiu procesowi samozagrzewania się węgla, wpływającym na jakość reakcji samozapalania się węgla i reakcji dalszego jego rozpalania. Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5 wskutek reakcji hydrolizy i utleniania  w niskich temperaturach prowadzi do powstania odmian materii węglowej cechującej się zanikiem skłonności do chemisorpcji tlenu, a więc odmian z brakiem skłonności do samozagrzewania. Dalsze reakcje hydrolizy iutleniania prowadzą do powstania odmian o wyraźnie wyższej energetycznej strukturze, a więc z efektem podwyższenia temperatury reakcji spalania, czyli przeobrażenia węgla już ze skutkiem antypirogennym. Jako silny inhibitor i antypirogen, dzięki swym właściwościom higroskopijnym, INHIBIT EN-5 w działaniach prewencji pożarowej może być stosowany bezpośrednio na materię węglową w postaci proszku lub jako roztwór wodny. Zastosowanie preparatu INHIBIT EN-5 ma istotny wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Preparat INHIBIT EN-5 zaliczony do V klasy antypirogenu (klasyfikacja GIG).

Przeznaczenie:

Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5 przeznaczony jest do stosowania jako środek ograniczający skłonność węgla do samozagrzewania a także samozapalania. Przeznaczony do działań prewencyjnych jako inhibitor procesu utleniania się węgla. Preparat antypirogenny do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na materię węglową w postaci proszku lub natryskiwanego czy zatłaczanego roztworu wodnego, albo jako dodatek do podsadzki, pyłów dymnicowych, materiałów mineralnych lokowanych w podziemnych wyrobiskach. Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5 w odmianie A opracowany został jako środek do stosowania w działaniach prewencji pożarowej obiektów rekultywacyjnych, zwałowisk odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego, węgla skłonnego do samozapłonu na składach opałowych oraz w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Odmiana F została opracowana do stosowania w działaniach prewencji pożarowej głównie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. W związku z podniesioną wartością pH wodnych roztworów, stosowanie odmiany F na powierzchni wymaga dodatkowej analizy jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. INHIBIT EN-5 w odmianach A i F może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” lub “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy “A” lub “B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Sposób stosowania:

Preparat INHIBIT EN-5 w postaci handlowej występuje jako proszek pakowany w worki papierowe o masie netto 25 kg. Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5 w odmianach A i F można stosować samodzielnie lub jako dodatek do podsadzki suchej lub hydraulicznej, pyłów dymnicowych, materiałów mineralnych lokowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Preparat można podawać w postaci suchego proszku lub tworząc 5% roztwory wodne. Samodzielne stosowanie w postaci suchej polega na ręcznym lub mechanicznym rozsypaniu preparatu bezpośrednio na materię węglową. Ilość podawanego preparatu określa się jako 2-3% masy neutralizowanej materii węglowej, liczonej maksymalnie do 0,5 m głębokości. Grubsze warstwy materii węglowej (powyżej 0,5 m) należy pokryć około 2 cm warstwą preparatu INHIBIT EN-5. Roztwory wodne należy przygotować zachowując proporcje wagowe: 1 część preparatu na 19 części wody. Tak przygotowany roztwór można podawać przez natryskiwanie czy zatłaczanie do miejsca przeznaczenia przy pomocy większości urządzeń stosowanych w górnictwie. Preparat antypirogenny INHIBIT EN-5 stosuje się jako dodatek w ilości 5% do podsadzki suchej lub hydraulicznej, pyłów dymnicowych, materiałów mineralnych lokowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

 

Wybrane parametry techniczne:

Postać fizyczna ciało stałe
Wygląd sypki proszek barwy beżowobiałej
Rozpuszczalność w wodzie bardzo dobra
Stężenie nasycone w 20 ºC 360 g/l
Zapach bez zapachu
Gęstość nasypowa w temp. 20 ºC około 2,10 g/cm³
Wartość pH roztworu wodnego 8,0 ÷ 9,0*)
9,1 ÷ 11,5**
Palność niepalny
Temperatura początku wrzenia 1413 ºC
Klasyfikacja antypirogenu klasa V

*) Odmiana A - preparat spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. – w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

**) Odmiana F - preparat w zakresie wartości pH  nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. –  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Produkowany pod indywidualne zamówienie klienta. Użycie zgodnie z przeznaczeniem wymaga dodatkowej analizy jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.
Produkt higroskopijny. Przechowywać w miejscach suchych.
 

 

Wróć Wróć