Przejdź do treści
Logo

GRUNTOCHEM Gruntoemalia szybkoschnąca


Charakterystyka:

Gruntoemalia szybkoschnąca, na bazie żywic alkidowych w zawiesinie pigmentów i wypełniaczy
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem sykatyw, pigmentów i środków pomocniczych. Posiada doskonałe właściwości ochronne - zawiera aktywny pigment antykorozyjny. Gruntoemalia produkowana jest w pełnej gamie kolorów również wg wzornika RAL.

Właściwości wyrobu:

Gruntoemalia szybkoschnąca charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą
przyczepnością do podłoża i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Może być stosowania do
prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk
pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Gruntoemalia szybkoschnąca tworzy dobrze przyczepne,
wytrzymałe i elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki o dużej trwałości. Wyrób o dobrej odporności atmosferycznej. Wykazuje również zgodność aplikacyjną z powłokami wielu wyrobów lakierowych.Uzyskane powłoki są gładkie o dobrej elastyczności, odporne na uderzenia, na działanie zmiennej temperatury i podwyższonej temperatury.

Przeznaczenie:

Gruntoemalia alkidowa szybkoschnąca przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego
zabezpieczania konstrukcji stalowych, żeliwnych, urządzeń i maszyn eksploatowanych w różnych
warunkach pracy. GRUNTOCHEM służy do ochronnego i dekoracyjnego malowania aparatury, maszyn i urządzeń oraz konstrukcji ze stali i żelaza, elementów drewnianych, stolarki budowlanej, lamperii oraz niektórych tworzyw sztucznych; zalecana szczególnie do zewnętrznych i wewnętrznych wymalowań konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników, maszyn budowlanych, rolniczych oraz innych powierzchni, gdzie szczególnie dobre własności odpornościowe, elastyczność i dobra przyczepność są niezbędne.

Sposób stosowania:

Przed rozpoczęciem prac malarskich gruntoemalię należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby
rozcieńczyć rozcieńczalnikiem ksylenowym, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej,
dostosowanej do wybranej metody nanoszenia. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk
pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Gruntoemalię należy stosować na powierzchnie odtłuszczone,
wolne od pyłu i kurzu. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć, oczyścić z luźno przylegającej
rdzy, starej łuszczącej się farby oraz odpylić i odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika. Minimalna
temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35 ºC. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%. Zalecana grubość utworzonej suchej powłoki wynosi 30÷35 µm. Zaleca się nakładać od 1 do 2 warstw.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki wyrobu. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania
przepisów BHP i P.POŻ podczas stosowania.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość max. 1,30 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) 60 ÷ 130 s
Krycie jakościowe, stopień stopień I – ciemne barwy,
stopień II – jasne barwy
Połysk mat, półmat, półpołysk, satyna
Rozcieńczanie rozcieńczalnik do wyrobów ksylenowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 40 % wag.
Wydajność teoretyczna 10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC (optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania: natrysk hydrodynamiczny, natrysk pneumatyczny, pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1-2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień 1 – 10 min,
stopień 3 – 30 min,
stopień 6 – 12 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20 ºC 1 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) II ETAP max. 430 g/l
Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.
Zakładowa norma Nr ZN-2018/CH/102.
 

Wróć Wróć