Przejdź do treści
Logo

FTALCHEM Emalia ftalowa szybkoschnąca


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej modyfikowanej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem sykatyw, pigmentów i środków pomocniczych. Emalia dostępna jest w pełnej gamie kolorów, również w kolorach zgodnych z wzornikiem RAL. Wyrób dostępny w każdym kolorze wg. indywidualnych uzgodnień z odbiorcą.

Właściwości wyrobu:

Emalia ftalowa szybkoschnąca charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą
przyczepnością do podłoża i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Może być stosowania do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk
pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Emalia ftalowa szybkoschnąca tworzy dobrze przyczepne, wytrzymałe i elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki o dużej trwałości i wysokim połysku. Wyrób o dobrej odporności atmosferycznej. Wykazuje również zgodność aplikacyjną z powłokami wielu wyrobów lakierowych. Uzyskane powłoki są gładkie o dobrej elastyczności, odporne na uderzenia, na działanie zmiennej temperatury i podwyższonej temperatury.

Przeznaczenie:

Emalia ftalowa szybkoschnąca przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych, żeliwnych, urządzeń i maszyn eksploatowanych w różnych warunkach pracy.
Emalia służy do ochronnego i dekoracyjnego malowania aparatury, maszyn i urządzeń oraz konstrukcji ze stali i żelaza, elementów drewnianych, stolarki budowlanej, lamperii oraz niektórych tworzyw sztucznych; zalecana szczególnie do zewnętrznych i wewnętrznych wymalowań konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników, maszyn budowlanych, rolniczych oraz innych powierzchni, gdzie szczególnie dobre własności odpornościowe, elastyczność i dobra przyczepność są niezbędne. Emalia wymaga nakładania powłoki podkładowej.

Sposób stosowania:

Przed rozpoczęciem prac malarskich emalię należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem ksylenowym, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Emalię należy stosować na powierzchnie odtłuszczone, wolne od pyłu i kurzu. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć, oczyścić z luźno przylegającej rdzy, starej łuszczącej się farby oraz odpylić i odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35°C. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%. Zalecana grubość utworzonej suchej powłoki wynosi 30-35 µm. Zaleca się nakładać od 1 do 2 warstw.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki wyrobu. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania
przepisów BHP i P.POŻ podczas stosowania.

Metoda nanoszenia Zalecana lepkość (kubek wypływowy Forda nr 4) /s/
Pędzel, wałek 60-120
Natrysk pneumatyczny 25-40
Natrysk hydrodynamiczny 40-90

Warunki podczas prowadzenia prac malarskich:

Emalię stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Urządzenia
elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i P. POŻ. zawartych w karcie
charakterystyki. Podczas stosowania farby nie jeść, nie pić, nie palić, a prace wykonywać z dala od źródła ognia. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 ºC i nie wyższej niż +35 ºC, przy maksymalnej wilgotności względnej powietrza 85%. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +15 ºC do +30 ºC. Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wzrost wilgotności względnej powietrza powyżej 80% stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody, co uniemożliwia wykonanie prawidłowych powłok.

Transport:

Emalię ftalową należy transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Emalia
podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Klasyfikowana jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału UN 1263, klasa/kod klasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania III, numer rozpoznawczy zagrożenia 30)

Składowanie:

Emalię ftalową należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych, poza zasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych, z dala od źródeł iskier i ciepła. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np.: poprzez uziemienie. Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Emalię przechowywać w zakresie temperatur od +5 ºC do +25 ºC, w pomieszczeniach zamkniętych,
gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność,w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich
temperatur.

Warunki gwarancji:

Emalia objęta jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty produkcji. Dopuszcza się w tym czasie
zwiększenie lepkości umownej, które pod dodaniu rozcieńczalnika do wyrobów ksylenowych powinno ustąpić. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania,
przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość max. 1,20 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) 60 ÷ 120 s
Krycie jakościowe, stopień stopień I – ciemne barwy,
stopień II – jasne barwy
Połysk mat, połysk, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik do wyrobów ksylenowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 40 % wag.
Wydajność teoretyczna 10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC (optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania: natrysk hydrodynamiczny natrysk pneumatyczny pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1-2
Czas wysychania powłoki [w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień 1 – 10 min, stopień 3 – 30 min stopień 6 – 12 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20 ºC 1 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) II ETAP max. 430 g/l
Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Zakładowa norma Nr ZN-2014/CH/65 zgodna z PN-C-81607:1998.
 

Wróć Wróć