Przejdź do treści
Logo

DEZYNTEK G20-02 Preparat dezynfekujący/biobójczy /żel/


Dezyntek G20-02 100ml Dezyntek G20-02 250ml Dezyntek G20-02 płaska 500ml Dezyntek G20-02 flip top 500ml Dezyntek G20-02 pompka 500ml Dezyntek G20-02 flip top 1000ml Dezyntek G20-02 Kids 100ml
Dezyntek G20-02 100ml Dezyntek G20-02 250ml Dezyntek G20-02 płaska 500ml Dezyntek G20-02 flip top 500ml Dezyntek G20-02 pompka 500ml Dezyntek G20-02 flip top 1000ml Dezyntek G20-02 Kids 100ml

Charakterystyka:
Żel do higienicznej dezynfekcji rąk i stóp o działaniu wirusobójczym (w tym wobec koronawirusa), bakteriobójczym, grzybobójczym. Zawartość alkoholu etylowego 75% v/v, tj. 67,8 g/100 g preparatu oraz dodatek substancji wspomagających działanie biobójcze zapewnia bardzo dobre działanie dezynfekujące. Dodatkowo zawiera składniki działające ochronnie na skórę, zmniejszając efekt wysuszenia oraz podrażnień.

DEZYNTEK G20-02 jest wyrobem zarejestrowanym i posiada pozwolenie nr 8733/22 na udostępnianie i stosowanie na rynku jako produkt biobójczy.

Przeznaczenie:
DEZYNTEK G20-02 jest przeznaczony do zastosowań powszechnych i profesjonalnych. Preparat przeznaczony do dezynfekcji rąk i stóp (kat. 1, gr. 1). Do stosowania w warunkach domowych oraz w miejscach, gdzie zachowanie najwyższych standardów higieny jest niezbędne, np. w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, klubach fitness, basenach, itp.

Sposób użycia:
Tylko do użytku zewnętrznego.
Żelu DEZYNTEK G20-02 nie należy rozcieńczać przed aplikacją, gdyż osłabi to działanie biobójcze preparatu.
Dezynfekcja rąk: Naciskając dozownik rozprowadzić na czystą i suchą skórę dłoni ok. 3 ml preparatu i wcierać przez ok. 60 sekund do całkowitego wchłonięcia i wyschnięcia, nie spłukiwać. Czynność tę można powtórzyć w celu zapewnienia skuteczniejszego działania.

Przeciwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu. Nie nanosić preparatu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Warunki podczas użytkowania:
Żel DEZYNTEK G20-02 i jego opary są łatwopalne. Podczas dezynfekcji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu i czynność wykonywać z dala od źródeł ognia. Nie wdychać oparów. Chronić przed dziećmi.

Transport:
Preparat dezynfekcyjny DEZYNTEK G20-02 klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR. Numer rozpoznawczy materiału UN 1993, klasa – 3, grupa pakowania II. Transportować w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych.

Zabrania się transportu opakowań z preparatem DEZYNTEK G20-02 pojazdami nieprzystosowanymi do wymogów transportu danego wyrobu. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:
Preparat do dezynfekcji DEZYNTEK G20-02 należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych gwarantujących dostateczną ochronę z dala od źródeł ognia i zapłonu, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowanie powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji
niebezpiecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. DEZYNTEK G20-02 jest substancją lotną, wysoce łatwopalną. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Przechowywać w zakresie temperatur od +1 do +25°C w pomieszczeniach gwarantujących dostateczną ochronę. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesiące.


Warunki gwarancji:
Preparat do dezynfekcji DEZYNTEK G20-02 objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu magazynowania wyrobu u odbiorcy. Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Opakowania:
Preparat dezynfekcyjny dostępny jest w opakowaniach o pojemności 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml lub w innych do uzgodnienia między producentem i odbiorcą. Pojemniki z tworzyw sztucznych.


Wybrane parametry techniczne:
 

dezyntek

 

CHEMIKA Marek Gajewski jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Odstępstwa od zaleceń winny być uzgadniane z CHEMIKA Marek Gajewski. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

 

UWAGA: Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wróć Wróć