Przejdź do treści
Logo

CHLORCHEM Emalia chlorokauczukowa


Charakterystyka:
Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej i chlorokauczukowej
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem sykatyw, pigmentów i środków pomocniczych. Emalia dostępna jest w pełnej gamie kolorów, również w kolorach zgodnych z wzornikiem RAL. Wyrób dostępny w każdym kolorze wg indywidualnych uzgodnień z odbiorcą. Wyrób rozcieńczalnikowy, palny, nieprzeznaczony do prowadzenia bezpośrednich wymalowań w miejscach zagrożonych wybuchem. Przeznaczony do prowadzenia prac malarskich w pomieszczeniach wentylowanych.

Właściwości wyrobu:

Emalia chlorokauczukowa posiada dobre właściwości aplikacyjne. Może być stosowania do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Emalia chlorokauczukowa jest odporna na ścieranie i tworzy mocne, trwałe o wysokim połysku powłoki. Emalia tworzy powłoki charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i powłok farb gruntowych i nawierzchniowych Powłoka emalii wykazuje również odporność na wodę, zmienne czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Przeznaczenie:

Emalia chlorokauczukowa przeznaczona jest do ochronnego zabezpieczania urządzeń i konstrukcji
metalowych lub żeliwnych, betonu, tynków wapiennych i cementowych, lamperii oraz niektórych tworzyw sztucznych. Można stosować do malowania na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń w szczególności; w pomieszczeniach mieszkalnych, służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, biurowych i innych lokalach użyteczności publicznej. Doskonale nadaje się również do dekoracyjnych wymalowań. Emalia wymaga nakładania powłoki podkładowej. Do stosowania w przemyśle z wyłączeniem powierzchni wewnętrznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Sposób stosowania:

Przed rozpoczęciem prac malarskich emalię należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Emalię należy stosować na powierzchnie odtłuszczone, wolne od pyłu i kurzu. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć, oczyścić z luźno przylegającej rdzy, starej łuszczącej się farby oraz odpylić i odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35 ºC. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%. Zalecana grubość utworzonej suchej powłoki wynosi 30-35 µm. Zaleca się nakładać od 1 do 2 warstw.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki wyrobu. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania
przepisów BHP i P.POŻ podczas stosowania. Metoda nanoszenia Zalecana lepkość (kubek wypływowy Forda nr 4) /s/

Pędzel, wałek 60-110
Natrysk pneumatyczny 25-40
Natrysk hydrodynamiczny 40-90

Warunki podczas prowadzenia prac malarskich:

Emalię stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Urządzenia
elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wyrób stosować zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i P. POŻ. zawartych w karcie charakterystyki. Podczas stosowania farby nie jeść, nie pić, nie palić, a prace wykonywać z dala od źródła ognia. Prace malarskie prowadzić przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 ºC i nie wyższej niż +35 ºC, przy maksymalnej wilgotności względnej powietrza 85%. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +15 ºC do +30 ºC. Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje się podczas malowania przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wzrost wilgotnościwzględnej powietrza powyżej 80% stwarza korzystne warunki do tworzenia się na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody, co może skutkować zmniejszeniem przyczepności powłoki do malowanej powierzchni.

Transport:

Emalię należy transportować w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach. Farba podlega
przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Klasyfikowana jest jako materiał
niebezpieczny i podlega przepisom transportowym wg RID/ADR (numer rozpoznawczy materiału
UN 1263, klasa/kod klasyfikacyjny – 3/F1, grupa pakowania III, numer rozpoznawczy zagrożenia 30).

Składowanie:

Emalię należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych, suchych, dobrze wentylowanych, pozazasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych, z dala od źródeł iskier i ciepła. Zabezpieczyć miejsce przechowywania przed elektrycznością statyczną np.: poprzez uziemienie. Chronić przed przegrzaniem oraz nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Miejsce magazynowania powinno być dobrze wentylowane, przeznaczone do magazynowania substancji niebezpiecznych. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Emalię przechowywać w zakresie temperatur od +5 ºC do +25 ºC, w pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących dostateczną ochronę, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur.

Warunki gwarancji:

Emalia objęta jest 24 miesięczną gwarancją od daty produkcji. Dopuszcza się w tym czasie zwiększenie lepkości umownej, które pod dodaniu rozcieńczalnika do wyrobów chlorokauczukowych powinno ustąpić. Wymianie podlega produkt, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość max. 1,35 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) 60 ÷ 110 s
Krycie jakościowe, stopień 2 ÷ 3
Połysk mat, połysk, półmat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik do wyrobów
chlorokauczukowych i poliwinylowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 41 % wag.
Wydajność 8-10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC (optymalna powyżej 10 ºC)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny, natrysk
pneumatyczny, pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1 ÷ 2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień 1 – 4 h
stopień 3 – 18 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20 ºC 18 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) ETAP II max. 480 g/l

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Zakładowa norma Nr ZN-2012/CH/47 zgodna z PN-C-81608:1998.

Posiada Atest PZH Nr HK/B/1072/02/2017.

Wróć Wróć