Skip to main content
Logo

EPOXCHEM Farba epoksydowa


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. EPOXCHEM jest dwuskładnikową epoksydową farbą podkładową, opartą o kombinację żywicy epoksydowej i utwardzacza na bazie dimeryzowanych kwasów tłuszczowych i poliamin.

Właściwości wyrobu:

Farba podkładowa EPOXCHEM posiada dobre właściwości aplikacyjne. Może być stosowania do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia –pędzel, wałek, natrysk. Farba tworzy bardzo dobrze przyczepne, wytrzymałe i elastyczne, ochronne powłoki o dużej trwałości i odporności na uderzenia i ścieranie. Znakomita siła krycia oraz bardzo dobrą przyczepność do wcześniej naniesionych powłok. Uzyskane powłoki są gładkie, odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Wysoka odporność na działanie wody, olejów mineralnych i roślinnych, smarów, terpentyny, nafty, alifatycznych pochodnych ropy naftowej, a w przypadku pokrycia farbą nawierzchniową także na chemikalia.

Przeznaczenie:

Farba przeznaczona do stosowania jako powłoka podkładowa w powłokowych systemach epoksydowych pod farby i emalie EPOXCHEM, a także do stosowana pod farby i emalie poliuretanowe PURCHEM. Opracowana do zabezpieczania elementów stalowych, żeliwnych, elementów wykonanych z innych metali oraz niektórych tworzyw sztucznych eksploatowanych w różnych warunkach pracy. Farba służy do ochronnego malowania aparatury, maszyn i urządzeń oraz konstrukcji ze stali i żelaza, gdzie szczególnie dobre własności odpornościowe, elastyczność i dobra przyczepność są niezbędne. Farbę można stosować również do renowacji starych, dobrze trzymających się powłok, pod którymi nie występuje zjawisko korozji podpowłokowej. Podczas wykonywania prac renowacyjnych należy dokonać dokładnych oględzin starych powłok malarskich. Nie jest konieczne usuwanie powłok w dobrym stanie. Należy jednak dokonać oceny stopnia przyczepności pozostawianych powłok. Oznaczenia przyczepności można dokonać metodą siatki nacięć, zgodnie z PN-EN ISO 2409 (10), metodą odrywania, zgodnie z PN-EN 24624:1994 (13), albo innymi metodami. Oceny korozji podpowłokowej dokonuje się poprzez miejscowe zerwanie powłoki malarskiej i oględziny odsłoniętej powierzchni. Uszkodzone do metalu stare powłoki należy po odpowiednim oczyszczeniu zagruntować podkładem epoksydowym EPOXCHEM. Pozostające w dobrym stanie powłoki należy odtłuścić, zmatowić i odpylić przed nakładaniem nowej powłoki malarskiej. Dobrze przygotowane i usieciowane powłoki zwiększają przyczepność między warstwową. Zanieczyszczenia jonowe usuwane są przez mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Mycie i odtłuszczanie powierzchni przed czyszczeniem można przeprowadzić metodami ręcznymi lub mechanicznymi stosując parę wodną, wodę z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, środki emulsyjne oraz środki alkaliczne lub kwaśne. Szczególnie zalecaną, ze względów ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworów wodnych z detergentami biodegradowalnymi. Po umyciu i odtłuszczeniu wodnymi roztworami środków myjących zaleca się dokładne zmycie powierzchni czystą wodą wodociągową. Odtłuszczenie rozpuszczalnikami może być przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej obecności zatłuszczeń.


Sposób stosowania:

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki dla farba epoksydowa do gruntowania EPOXCHEM i utwardzacza EPOXCHEM. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, podczas stosowania wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. Przed rozpoczęciem prac z wyrobem należy upewnić się, że posiadana ilość składnika A – bazy i składnika B – utwardzacza jest wystarczająca do przygotowania mieszaniny roboczej o ściśle określonej proporcji składników (5:1 wagowo). Zastosowanie proporcji innej niż zalecana spowoduje uzyskanie mieszaniny, z której nie można utworzyć powłoki o zakładanych parametrach. Usunąć z podłoża wszystkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na proces malowania. Powierzchnia przed malowaniem powinna być czysta i sucha. Powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia czystości Sa 21/2, usuwając rdzę i zgorzelinę. Powierzchnie cynkowe i aluminiowe zszorstkować. Powierzchnie, które przekroczyły maksymalny odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy także szorstkować dla poprawy przyczepności. Przygotować tylko taką ilość farby, którą można zużyć w czasie krótszym niż czas przydatności mieszaniny do stosowania. Składniki należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika na krótko przed użyciem, zachowując odpowiednią proporcję bazy i utwardzacza. Zaleca się mieszanie mechaniczne za pomocą ręcznych mieszadeł wolnoobrotowych. Niedokładne wymieszanie lub użycie składników w nieprawidłowej proporcji są przyczyną nieprawidłowego utwardzenia i uzyskania powłoki o pogorszonych właściwościach. Temperatura mieszaniny bazy i utwardzacza nie powinna być niższa od 10 °C. Niższe temperatury powodują znaczny wzrost lepkości, co w dużym stopniu utrudnia prawidłowe wymieszanie komponentów i wydłuża czas przygotowania mieszaniny. Farbę należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych EPOXCHEM, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia - pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Rozcieńczalnik należy dodawać po zmieszaniu ze sobą komponentu bazowego i utwardzacza. Nie należy używać uniwersalnych rozcieńczalników, ponieważ mogą one zawierać składniki, które reagują z utwardzaczem. Przydatność do stosowania po wymieszaniu składników zależna jest od lepkości roboczej przygotowanej mieszaniny oraz warunków wilgotnościowych i temperaturowych panujących w trakcie prowadzenia prac z wyrobem. Czas aplikacji wyrobu ulega skróceniu wraz ze wzrostem lepkości mieszaniny i temperatury. Utwardzacz EPOXCHEM reaguje z wodą i jest podatny na działanie wilgotnego powietrza. Pojemniki z utwardzaczem należy natychmiast zamknąć po użyciu części utwardzacza. Wilgoć wpływa także niekorzystnie na wymieszaną farbę, stąd malowana powierzchnia oraz sprężone powietrze stosowane do natrysku musi być absolutnie suche. Farbę należy stosować na powierzchnie odtłuszczone, wolne od pyłu, brudu i wilgoci. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie powinna być niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40 ºC. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich oraz w okresie schnięcia powłoki, nie powinna przekraczać 80%. Przy malowaniu starej powłoki należy sprawdzić przyczepność międzywarstwową. W przypadku dobrej przyczepności – I klasy można malować bez szlifowania. Jeżeli przyczepność jest II klasy powłokę należy szlifować dla zwiększenia przyczepności oraz usunięcia wszelkiego brudu. Dla dobrego usieciowania stosować papier ścierny granulacji 220320. Powłoki, które przekroczyły maksymalny odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy wymagają również dobrego usieciowania. Zalecana grubość utworzonej suchej powłoki wynosi min. 45 ± 5 µm. Zaleca się nakładać do 2 warstw. Grubość powłoki na mokro nie powinna przekraczać 125 µm. Dla podanej grubości powłoki wydajność teoretyczna wynosi około 10 m2/l. Zużycie praktyczne zależy od wybranej techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat powstałych w procesie natrysku itp. Wiele parametrów własności farby może ulec zmianie, jeżeli nałoży się jej zbyt grubą warstwę. Zaleca się, aby wyrób nie był aplikowany w grubości większej niż dwukrotna zalecana grubość powłoki. Grubsza warstwa powłoki i zwiększona wilgotność powietrza mogą spowolnić proces schnięcia. Przydatność do stosowania przygotowanej mieszaniny zależna jest od temperatury otoczenia panującej w trakcie prowadzenia prac z wyrobem. Przy lepkości roboczej 6570 s, zmierzonej kubkiem wypływowym DIN 4 w temperaturze 20 ºC i przy wilgotności względnej powietrza 65%, czas przydatności do użycia wynosi
24 godziny. Maksymalny czas kładzenia kolejnej powłoki metodą mokro na mokro i minimalny metodą mokro na sucho, zależny jest od grubości naniesionej powłoki, wilgotności względnej powietrza oraz temperatury malowanego podłoża. Sprzęt i narzędzia wykorzystane do natrysku należy oczyścić przy pomocy rozcieńczalnika, niezwłocznie po użyciu.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość: mieszanka (A + B) max. 1,40 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy DIN 4):
składnik A (baza) 70  120
składnik B (utwardzacz) 25  35
mieszanka 60  100
Proporcja mieszania komponentów wagowo baza – 5 części; utwardzacz – 1 część
Sposób mieszania komponentów mieszadło wolnoobrotowe
Krycie jakościowe stopień I – ciemne barwy
stopień II – jasne barwy
Połysk mat
Wykończenie gładkie
Kolor paleta kolorów
Rozcieńczanie po zmieszaniu bazy i utwardzacza -
rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 25 % wag.
Zalecana grubość powłoki na sucho 40  50 µm (dla 1 warstwy)
Zalecana grubość powłoki na mokro 100  125 µm (dla 1 warstwy)
Wydajność teoretyczna 10 m2/l przy jednej warstwie 40 µm na sucho
Przyczepność stopień I
Elastyczność (PN-EN ISO 1519:2002) max. 4 mm
Twardość (PN-EN ISO 1522:2008) 0,28
Odporność na uderzenie (PN-EN ISO 6272:2005) 50
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 ºC, wyższa o 3 ºC od
temperatury punktu rosy, max. 40 ºC
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ºC (optymalna powyżej
10 ºC), max. 35 ºCNº PL006475/P
Temperatura mieszaniny min. 10 ºC, max. 35 ºC
Metody nakładania natrysk, pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1  2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień I – 30 min.
stopień III – 3 h
stopień VI – 24 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20 ºC min. 3 h metodą mokro na mokro
min. 24 h metodą mokro na sucho
Limit zawartości LZO (kat. A/j/FR=500 g/l) ETAP II max. 390 g/l
Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.
Zastosowanie grubszej warstwy powłoki i wyższa od zalecanych wilgotność powietrza
mogą spowolnić proces schnięcia.

back back