Skip to main content
Logo

NANO ARGENTUM 4000 Koloid


Charakterystyka:
Jest to wodna zawiesina nano cząstek srebra o rozmiarze poniżej 100 nm z dodatkiem koloidu ochronnego To nisko lepka ciecz o silnym brunatno- czarnym zabarwieniu. Dzięki nano cząstkom koloid jest stabilny, jednorodny bez zjawisk sedymentacji czy rozwarstwiania. Dzięki innowacyjnej technologii rozdrobnienie srebra do wielkości nano cząstek pozwala wykorzystać znane od stuleci własności antybakteryjne tego metalu szlachetnego. Nano srebro metaliczne w koloidzie jest znacznie aktywniejsze od jonów srebra, które szczególnie w obszarze dużych zanieczyszczeń strącają w postaci nierozpuszczalnych soli, co wiąże się z niską skutecznością działania. Z reguły nasze nano cząstki srebra mają wielkość poniżej 15 nm, co zapewnia właściwe wysycenie aplikowanego obszaru i największą aktywność przy niskich stężeniach rzędu 25 ppm.

Przeznaczenie:
KOLOID NANO ARGENTUM 4000 przeznaczony jest do stosowania w cieczach hydrofilowych do zabezpieczania higienicznego powierzchni, w środkach czystości, preparatach chemii gospodarczej, innych celem wzmocnienia ich skutecznego działania.

Sposób użycia:
Do użytku bezpośredniego po rozcieńczeniu wodą destylowaną lub dejonizowaną do stężenia określonego przez technologa, już od 25 ppm
Najczęściej bezpośrednie dozowanie do produktów płynnych podczas mieszania. 

Przeciwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na jakiekolwiek składniki preparatu.

Warunki podczas prowadzenia prac:
KOLOID NANO ARGENTUM 4000 jest produktem bezpiecznym i podczas prowadzenia prac należy stosować się do ogólnych przepisów bhp i ppoż. oraz wytycznych zawartych w karcie charakterystyki.

Transport:
KOLOID NANO ARGENTUM 4000 należy transportować w oryginalnych szczelnych opakowaniach właściwie zabezpieczonych. Preparat nie jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny i nie podlega przepisom wg RID/ADR.W czasie transportu należy utrzymywać temperaturę powyżej 0º C. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich temperatur. Chronić przed przegrzaniem oraz działaniem promieni słonecznych.

Składowanie:
Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Składować w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i niedostępnych dla osób niepowołanych. Chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych opakowań, mogących prowadzić do niekontrolowanego wycieku preparatu. Czas przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji, czyli 24 miesiące. Temperatura przechowywania wymagana 5º C do 30 º C.

Warunki gwarancji:
KOLOID NANO ARGENTUM 4000 objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań, które zostały uszkodzone mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. Gwarancja nie obejmuje preparatu zanieczyszczonego chemicznie. Gwarancji nie podlega również preparat, którego wady powstały w wyniku złego sposobu
magazynowania wyrobu u odbiorcy.

Wymianie podlega preparat, dla którego zostały zachowane warunki pakowania, przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta.
 

Wybrane parametry techniczne:

nanao-argentun

 

back back