Przejdź do treści
Logo

CHLORCHEM Podkład chlorokauczukowy


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy alkidowej i chlorokauczukowej
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem sykatyw, pigmentów antykorozyjnych i środków
pomocniczych. Podkład dostępny jest w pełnej gamie kolorów. Wyrób dostępny w każdym kolorze wg. indywidualnych uzgodnień z odbiorcą.

Właściwości wyrobu:

Podkład chlorokauczukowy posiada dobre właściwości aplikacyjne. Może być stosowany do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk
pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Podkład chlorokauczukowy jest odporny na ścieranie i tworzy mocne, trwałe powłoki. Farba tworzy powłoki charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do
podłoża i powłok farb gruntowych i nawierzchniowych. Powłoka farby wykazuje również odporność na wodę, zmienne czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Przeznaczenie:

Podkład chlorokauczukowy przeznaczony jest do ochronnego zabezpieczania urządzeń i konstrukcji
metalowych lub żeliwnych, betonu, tynków wapiennych i cementowych, lamperii oraz niektórych tworzyw sztucznych. Można stosować do malowania na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń w szczególności; w pomieszczeniach mieszkalnych, służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, biurowych i innych lokalach użyteczności publicznej. Do stosowania w przemyśle z wyłączeniem powierzchni wewnętrznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Sposób stosowania:

Przed rozpoczęciem prac malarskich farbę należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć
rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia. Sposób nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Farbę należy stosować na powierzchnie odtłuszczone, wolne od pyłu i kurzu. Powierzchnię przeznaczoną do malowania osuszyć, oczyścić z luźno przylegającej rdzy, starej łuszczącej się farby oraz odpylić i odtłuścić za pomocą rozpuszczalnika. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie niższa niż +5 °C i o 3 °C wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 35 °C. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich, nie powinna przekraczać 85%. Zalecana minimalna grubość utworzonej suchej powłoki wynosi 30 ÷ 35 µm. Zaleca się nakładać od 1 do 2 warstw.

UWAGA: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą
charakterystyki. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ podczas stosowania.
Metoda nanoszenia Zalecana lepkość (kubek wypływowy Forda nr 4) /s/

Pędzel, wałek 60-110
Natrysk pneumatyczny 25-40
Natrysk hydrodynamiczny 40-90

 

Wybrane parametry techniczne:

 

Gęstość max 1,50 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy forda nr 4) 60 ÷ 110 s
Krycie jakościowe, stopień 2 ÷ 3
Połysk mat
Rozcieńczanie rozcieńczalnik do wyrobów
chlorokauczukowych i poliwinylowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 41 % wag.
Wydajność 8-10 m2/l przy jednej warstwie
Temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C, wyższa o 3 °C od
temperatury punktu rosy
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C (optymalna
powyżej 10 °C)
Metody nakładania natrysk hydrodynamiczny
natrysk pneumatyczny
pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1 ÷ 2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 °C i wilgotności względnej 55±5%]
stopień 3 – 3 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20 °C 18 h
Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR=500 g/l) ETAP II max. 490 g/l

Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Zakładowa norma Nr ZN-2017/CH/47 zgodna z PN-C-81910:2002.

Posiada Atest PZH Nr HK/B/1072/02/2017.

Wróć Wróć