Przejdź do treści
Logo

EPOXCHEM Gruntoemalia


Charakterystyka:

Zawiesina pigmentów i wypełniaczy mineralnych w roztworze żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. EPOXCHEM jest dwuskładnikową epoksydową gruntoemalią, bazującą na żywicy epoksydowej i utwardzacza na bazie dimeryzowanych kwasów tłuszczowych i poliamin.

Właściwości wyrobu:

EPOXCHEM posiada dobre właściwości aplikacyjne do prowadzenia prac malarskich przy użyciu różnych technik nanoszenia – pędzel, wałek, natrysk. EPOXCHEM tworzy bardzo dobrze przyczepne wytrzymałe i elastyczne, ochronne powłoki o dużej trwałości i odporności na uderzenia i ścieranie. Cechuje się znakomitą siłą krycia oraz bardzo dobrą przyczepnością do wcześniej naniesionych powłok. Uzyskane powłoki są gładkie, odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Dodatkowo posiadają wysoką odporność na działanie wody, olejów mineralnych i roślinnych, smarów, terpentyny, nafty, alifatycznych pochodnych ropy naftowej i niektóre chemikalia.

Przeznaczenie:

EPOXCHEM przeznaczona do stosowania jako powłoka podkładowa i nawierzchniowa, a także dostosowana pod farby i emalie poliuretanowe PURCHEM. Opracowana do zabezpieczania elementów stalowych, żeliwnych, elementów wykonanych z innych metali oraz niektórych tworzyw sztucznych eksploatowanych w różnych warunkach pracy. Gruntoemalia służy do ochronnego malowania aparatury, maszyn i urządzeń oraz konstrukcji ze stali i żelaza, gdzie szczególnie dobre własności odpornościowe, elastyczność i dobra przyczepność są niezbędne. Farbę można stosować również do renowacji starych, dobrze trzymających się powłok, pod którymi nie występuje zjawisko korozji podpowłokowej.

Sposób stosowania:

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac z wyrobem należy zapoznać się z kartą charakterystyki dla farba epoksydowa do gruntowania EPOXCHEM i utwardzacza EPOXCHEM. Produkt rozcieńczalnikowy, palny, podczas stosowania wymaga bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. Przed rozpoczęciem prac z wyrobem należy upewnić się, że posiadana ilość składnika A – bazy i składnika B – utwardzacza jest wystarczająca do przygotowania mieszaniny roboczej o ściśle określonej proporcji składników (5:1 wagowo). Zastosowanie proporcji innej niż zalecana spowoduje uzyskanie mieszaniny, z której nie można utworzyć powłoki o zakładanych parametrach. Usunąć z podłoża wszystkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na proces malowania. Powierzchnia przed malowaniem powinna być czysta i sucha. Powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia czystości Sa 21/2, usuwając rdzę i zgorzelinę. Powierzchnie cynkowe i aluminiowe zszorstkować. Powierzchnie, które przekroczyły maksymalny odstęp czasu do nałożenia kolejnej warstwy także szorstkować dla poprawy przyczepności. Przygotować tylko taką ilość gruntoemalii, którą można zużyć w czasie krótszym niż czas przydatności mieszaniny do stosowania. Składniki należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika na krótko przed użyciem, zachowując odpowiednią proporcję bazy i utwardzacza. Zaleca się mieszanie mechaniczne za pomocą ręcznych mieszadeł wolnoobrotowych. Niedokładne wymieszanie lub użycie składników w nieprawidłowej proporcji są przyczyną nieprawidłowego utwardzenia i uzyskania powłoki o pogorszonych właściwościach. Temperatura mieszaniny bazy i utwardzacza nie powinna być niższa od 10 °C. Niższe temperatury powodują znaczny wzrost lepkości, co w dużym stopniu utrudnia prawidłowe wymieszanie komponentów i wydłuża czas przygotowania mieszaniny. Wyrób należy dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych EPOXCHEM, doprowadzając do wymaganej lepkości roboczej, dostosowanej do wybranej metody nanoszenia - pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Rozcieńczalnik należy dodawać po zmieszaniu ze sobą komponentu bazowego i utwardzacza. Nie należy używać uniwersalnych rozcieńczalników, ponieważ mogą one zawierać składniki, które reagują z utwardzaczem. Przydatność do stosowania po wymieszaniu składników zależna jest od lepkości roboczej przygotowanej mieszaniny oraz warunków wilgotnościowych i temperaturowych panujących w trakcie prowadzenia prac z wyrobem. Czas aplikacji wyrobu ulega skróceniu wraz ze wzrostem lepkości mieszaniny i temperatury. Utwardzacz EPOXCHEM reaguje z wodą i jest podatny na działanie wilgotnego powietrza. Pojemniki z utwardzaczem należy natychmiast zamknąć po użyciu części utwardzacza. Wilgoć wpływa także niekorzystnie na wymieszaną bazę z utwardzaczem, stąd malowana powierzchnia oraz sprężone powietrze stosowane do natrysku musi być absolutnie suche. Minimalna temperatura powierzchni malowanej nie powinna być niższa niż +5 ºC i o 3 ºC wyższa od punktu rosy. Wymalowania prowadzić przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40 ºC. Maksymalna wilgotność względna powietrza, w trakcie wykonywania prac malarskich oraz w okresie schnięcia powłoki, nie powinna przekraczać 80%. Zaleca się nakładać do 2 warstw. Grubość powłoki na mokro nie powinna przekraczać 125 µm. Dla podanej
grubości powłoki wydajność teoretyczna wynosi około 10 m2/l. Zużycie praktyczne zależy od wybranej techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat powstałych w procesie natrysku itp. Wiele parametrów własności farby może ulec zmianie, jeżeli nałoży się jej zbyt grubą warstwę. Zaleca się, aby wyrób nie był aplikowany w grubości większej niż dwukrotna zalecana grubość powłoki. Grubsza warstwa powłoki i zwiększona wilgotność powietrza mogą spowolnić proces schnięcia. Przydatność do stosowania przygotowanej mieszaniny zależna jest od temperatury otoczenia panującej w trakcie prowadzenia prac z wyrobem. Przy lepkości roboczej 65-70 s, zmierzonej kubkiem wypływowym DIN 4 w temperaturze 20 ºC i przy wilgotności względnej powietrza 65%, czas przydatności do użycia wynosi 16 h. Maksymalny czas kładzenia kolejnej powłoki metodą mokro na mokro i minimalny metodą mokro na sucho, zależny jest od grubości naniesionej powłoki, wilgotności względnej powietrza oraz temperatury malowanego podłoża. Sprzęt i narzędzia wykorzystane do natrysku należy oczyścić przy pomocy rozcieńczalnika, niezwłocznie po użyciu.

Wybrane parametry techniczne:

Gęstość: mieszanka (A + B) max. 1,40 g/cm3
Lepkość (kubek wypływowy DIN 4)
składnik A (baza) 60÷120 s
składnik B (utwardzacz) 75÷150 s
mieszanka 100÷200 s
Proporcja mieszania komponentów wagowo baza – 5 części; utwardzacz – 1 część
Sposób mieszania komponentów mieszadło wolnoobrotowe
Krycie jakościowe stopień I – ciemne barwy
stopień II – jasne barwy
Połysk mat, półmat, półpołysk, połysk
Wykończenie gładkie
Kolor paleta kolorów
Rozcieńczanie po zmieszaniu bazy i utwardzacza -
rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych
Czyszczenie narzędzi bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem
Zawartość części lotnych 25 % wag.
Zalecana minimalna grubość powłoki na sucho 40÷50 µm (dla 1 warstwy)
Zalecana minimalna grubość powłoki na mokro 100÷125 µm (dla 1 warstwy)
Wydajność teoretyczna 10 m2/l przy jednej warstwie 40 µm na sucho
Temperatura podłoża nie niższa niż 5°C, wyższa o 3 °C
od temperatury punktu rosy, max. 40 °C
Temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C (optymalna
powyżej 10 °C), max. 35 °C
Temperatura mieszaniny min. 10 °C, max. 35 °C
Metody nakładania natrysk, pędzel, wałek
Zalecana ilość warstw w zależności od uzyskanej grubości 1÷2
Czas wysychania powłoki
[w temp. 20±2 ºC i wilgotności względnej 55±5%]
stopień I – 30 min.
stopień III –23 h
stopień VI – 24 h
Czas nakładania kolejnej warstwy w temp. 20°C min. 2 h metodą mokro na mokro min. 24 h
metodą mokro na sucho
Limit zawartości LZO (kat. A/j/FR-500 g/l) Etap II max. 490 g/l
Badane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.
Zastosowanie grubszej warstwy powłoki i wyższa od zalecanych wilgotność powietrza
mogą spowolnić proces schnięcia.

Zakładowa norma Nr ZN-2011/CH/36.
 

Wróć Wróć